Skip links

Vedtekter

Våre vedtekter

Vedtekter for Kongshaug Musikkgymnas AS

Vedtatt i HS 13.5.2017

Godkjent i Generalforsamlingen for Kongshaug Musikkgymnas 7. Juni 2017 med virkning fra 01.09.2017.

§ 1 Selskapets navn:

Selskapets navn er Kongshaug musikkgymnas AS.

§2 Basis:

Kongshaug musikkgymnas AS er en kristen videregående skole godkjent etter Lov om frittståande skolar (friskoleloven) § 2-1 a) livssyn

Kongshaug Musikkgymnas bygger virksomheten på den kristne tro, slik den er uttrykt i Den hellige skrift, Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse og grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband.

§3 Formål:

Kongshaug musikkgymnas AS skal gi unge undervisning som setter dem i stand til å ta i bruk sine evner og anlegg til beste for sine medmennesker. Undervisningen skal være i samsvar med gjeldende lover og planer og bygge på et kristent livssyn og føre fram vitnemål som gir studiekompetanse. Skolen skal også formidle evangeliet om Jesus Kristus og utfordre til levende kristenliv og misjonsengasjement.

Så langt råd er, skal skolen sikre seg et personale som vedkjenner seg den tro som er presisert over og som vil fremme målsettingen.

Selskapet har ikke erverv til formål, og det skal ikke utbetales utbytte til selskapets aksjonærer.

§ 4 Forretningskontor:

Selskapets forretningskontor er i Os kommune.

§ 5 Aksjekapital:

Aksjekapitalen er på kr 100.000, fordelt på 1000 aksjer à kr 100 fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 6 Transportering av aksjer:

Ingen aksjer kan transporteres til andre uten samtykke av Norsk Luthersk Misjonssambands hovedstyre.

§ 7 Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Styret innkaller skriftlig til generalforsamlingen med minst 14 dagers varsel.

Følgende saker skal behandles:

1. Valg av styre og revisor.

2. Valg av styrets leder og nestleder for ett år av gangen.

3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

4. Orientering om skolens regnskap og årsberetning.

§ 8 Styret:

1. Selskapets styre består av 3-7 medlemmer og 1-3 vararepresentanter. Funksjonstid for styremedlemmer er 3 år, for vararepresentanter 1 år.

2. Medlemmer som går ut kan gjenvelges til ny periode.

3. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede.

4. Styret fastsetter årsregnskap og årsberetningen.

5. Styret suppleres med representanter etter aksjelovens bestemmelser

6. Til styremøtene innkalles også representanter som etter friskoleloven § 5-1 har rett til å delta på styremøtene med uttalerett og rett til tilføyelser i protokollen.

Det skal hvert år avholdes minst ett møte sammen med eierne, der skolens framtidsplaner og profil og kontakten mellom skole og misjonsfolk blir drøftet. Styret kaller inn til dette møtet.

§ 9 Daglig leder:

Rektor er daglig leder av selskapet, og ansettes av styret etter innstilling fra eier.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når aksjonærer som representerer minst 10 % av aksjekapitalen skriftlig ber om det. Innkallingen skal være skriftlig med minst 7 dagers varsel. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles.

§ 11 Firmategning og prokura:

Selskapets firma tegnes av styreleder. Styret kan meddele prokura.

§ 12 Kjøp, salg og pantsetting av eiendom:

Kjøp, salg og pantsetting av eiendom skal endelig godkjennes av Norsk Luthersk Misjonssambands hovedstyre.

§ 13 Vedtektsendringer:

Endringer av vedtekter kan bare fattes av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 – to tredels – flertall. §§ 2, 3 og 12 kan ikke endres uten samtykke av Norsk Luthersk Misjonssambands hovedstyre.

§ 14 Forhold til Verdipapirsentralen:

Selskapets aksjer registreres ikke i Verdipapirsentralen.

§ 15 Forhold som ikke er dekket av vedtektene:

Når det gjelder forhold som ikke er dekket av disse vedtekter, skal en følge de lover og regler som gjelder for friskoler og aksjeselskap.

§ 16 Disponering av overskudd og tilbakebetaling av statstilskudd ved eventuell nedleggelse

Statstilskuddet må komme elevene til gode, jfr friskoleloven § 6-3 første ledd. Ved driftsmessig overskudd kan styret gjøre vedtak om å overføre inntil 10 % av det mottatte statstilskuddet fra ett regnskapsår til neste, og disse midlene må gå til driftsutgifter det påfølgende skoleåret, jfr Økonomiforskriften kap 4. Videre kan styret vedta å sette av inntil 15 % av det mottatte statstilskuddet til investeringsfond. Styret må gjøre vedtak om hvilke formål investeringsfondet skal benyttes til og når investeringen skal være gjennomført, jfr Økonomiforskrift kap 5.

Ved nedleggelse av skoledriften, skal skolen omgående gi melding til Utdanningsdirektoratet, og for mye utbetalt statstilskudd skal betales tilbake til direktoratet, jfr § 6 i økonomiforskriften.

Styret kan søke om at eventuelle fondsmidler blir overført til annen skolevirksomhet etter friskoleloven, jfr Økonomiforskriften kap 5 (§ 11). Formue ut over dette tilfaller Norsk Luthersk Misjonssamband.

Har du lyst til å bli elev ved Kongshaug Musikkgymnas?